لب شیرین لب لب - تابلو - کوچه - گرافیتی - graffiti- tehran - تهران - خیالباف - daydreamer

کوچه لب شیرین لب لب - گرافیتی - مهر نود و چهار - تهران

لب شیرین لب لب - تابلو - کوچه - گرافیتی - graffiti- tehran - تهران - خیالباف - daydreamer