گرافیتی - ماهی - خیالباف - تهران - سایپا - ایران خودرو - سمند - سارق - دزد دریایی - graffiti - tehran - daydreamer

اهالی سر گردنه - گرافیتی - استنسیل - آبان نود و چهار - تهران

گرافیتی - ماهی - خیالباف - تهران - سایپا - ایران خودرو - سمند - سارق - دزد دریایی - graffiti - tehran - daydreamer

گرافیتی - ماهی - گرانفروشی - خودرو بی کیفیت - -خیالباف - تهران - سایپا - ایران خودرو - سمند - سارق - دزد دریایی - graffiti - tehran - daydreamer

گرافیتی - ماهی - خیالباف - تهران - سایپا - ایران خودرو - سمند - سارق - دزد دریایی - graffiti - tehran - daydreamer

گرافیتی - ماهی - باغ فردوس - خیالباف - تهران - سایپا - ایران خودرو - سمند - سارق - دزد دریایی - graffiti - tehran - daydreamer