Kwaidan - 1964 - Masaki Kobayashi -  خیالباف

Kwaidan - 1964 - Masaki Kobayashi

قرار بر این گذاشتم که در باب سینمایی ها چیزی ننویسم. اما کوآیدان حرف دارد. بچه تر که بودم، زن برفی و هویچی گوش بریده مهمترین اپیزود های کوآیدان و با حفظ سمت برای من ترسناک ترین قسمت های تاریخ سینما بودند. اما حالا که دوباره فیلم را میبینم داستان موی سر برایم مهمترین اپیزود کوآیدان شده است. چه حقیقت غریبی. داستان این سامورایی احمق ظاهرا داستان امروز همه ی ماست. شما میتوانید به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید ولی از عواقب آن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن، هرگز.

Kwaidan - 1964 - Masaki Kobayashi -  خیالباف

Kwaidan - 1964 - Masaki Kobayashi -  خیالباف

Kwaidan - 1964 - Masaki Kobayashi -  خیالباف

Kwaidan - 1964 - Masaki Kobayashi -  خیالباف

 

Kwaidan - 1964 - Masaki Kobayashi -  خیالباف

Kwaidan - 1964 - Masaki Kobayashi -  خیالباف

Kwaidan - 1964 - Masaki Kobayashi.