کوچه شاه شمشاد قدان - گرافیتی - دی ماه نود و چهار - تهران - خیالباف - graffiti - tehran - daydreamer

کوچه شاه شمشاد قدان - گرافیتی - دی ماه نود و چهار - تهران

کوچه شاه شمشاد قدان - گرافیتی - دی ماه نود و چهار - تهران - خیالباف - graffiti - tehran - daydreamer