دلم میخواهد با رفقا داستانش را بنویسم

یکی دکتری که قصه های ماشین تحریرش به دستم نرسید و مدت هاست نمینویسد

دیگری شیری که جواب گلوله را با گلوله میدهد و دل نمیدهد